ยินดีต้อนรับสู่


ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
Care And Trace Addiction in School System (CATAS System)


กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนะนำ CATAS System
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ